سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

گزارش تصویری نشست صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد با برگزیدگان مسابقات مناظره دانشجویی

IMG_0656 IMG_0644 IMG_0642 IMG_0662 IMG_0667 IMG_0668 IMG_0733 IMG_0722 IMG_0689گزارش تصویری نشست صمیمی وزیر ارشاد بابرگزیدگان مسابقات مناظره دانشجویی