برگزاری نشست منابع پایدار،جوامع پایدار

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۹ کد : ۲۳۴۱ باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست
باشگاه دانشجویان حامی محیط‌زیست و منابع طبیعی به همراه دبیرخانه محرومیت‌زدایی و نوآوری اجتماعی مهرباران سازمان دنشجویان با نظر به موضوع فعالیتی و رسالت نهادی خود، در نظر دارند به مناسب هفته منابع طبیعی و اهمیت این منابع در ایجاد و پایداری جوامع محلی، از منظر رویکرد توسعه پایدار به بررسی رابطه منابع طبیعی و جوامع محلی پرداخته و با بررسی تجربه‌های موجود در کشور از سه دیدگاه آکادمیک و دانشگاهی، کنشگران محلی و تسهلیگران اجتماعی بپردازند.
برگزاری نشست منابع پایدار،جوامع پایدار

ساده‌ترین تعریفی که از توسعه پایدار عنوان می‌شود موید این است که توسعه‌ای پایدار نامیده می‌شود که نیازهای حال حاضر را بدون اینکه توانایی‌های نسل‌های آینده را برای رفع نیازهای‌شان به خطر انداز، برآورده کند. امروزه در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و … رویکرد توسعه پایدار شکل گرفته و ادبیات نظری تولید شده است که نشان از تکثر تعابیر موجود برای مفهوم توسعه پایدار دارد. اما جوهر اصلی این رویکرد پرکاربرد و کلیدی در عصر حاضر، ایجاد و برقراری تعادل میان نیازهای مختلف و معمولاً در حال رقابت، از حیث اهمیت و اولویت، است که افراد یک جامعه در پاسخ به محدودیت‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی با آن مواجهه دارند.
رویکرد توسعه پایدار مدعی برآورده ساختن نیازهای متنوع همه افراد حال حاضر و جوامع آینده، افزایش سطح سلامتی افراد و همبستگی اجتماعی و در نهایت مدعی ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد یک جامعه است.
اما این رویکرد در این ایران چون دیگر مفاهیم، تعابیر یگانه و البته متمایزی در ایران در ساحت‌های مختلف کنشگری یافته است و هر یک از کنشگران حاضر در هر یک از بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی برداشت‌ها و ادبیات مودر نظر خود را ارائه داده و مبتنی بر همین برداشت، راهبردهای کنشگری خود را تنظیم می‌گرداند. از این رو بازخوانی این ادبیات بسیار مهم بوده و بررسی نتایج حاصل از این کنشگری‌ها برای ادامه‌ی مسیر فعالیتی از اهمیت دوچندان برخوردار است.
باشگاه دانشجویان حامی محیط‌زیست و منابع طبیعی به همراه دبیرخانه محرومیت‌زدایی و نوآوری اجتماعی مهرباران سازمان دنشجویان با نظر به موضوع فعالیتی و رسالت نهادی خود، در نظر دارند به مناسب هفته منابع طبیعی و اهمیت این منابع در ایجاد و پایداری جوامع محلی، از منظر رویکرد توسعه پایدار به بررسی رابطه منابع طبیعی و جوامع محلی پرداخته و با بررسی تجربه‌های موجود در کشور از سه دیدگاه آکادمیک و دانشگاهی، کنشگران محلی و تسهلیگران اجتماعی بپردازند.
در این نشست الهام فهام، استاد دانشگاه و نماینده نهاد آکادمیک، آقای فرهاد مسعودی، جنگلبان و نماینده روستای سیاه‌رودبار استان گلستان و آقای ناصر نوربخش، تسهیلگر اجتماعی و کنشگر اجتماعی به‌ترتیب به ایراد سخن، از منظر نهادی به مسئله توسعه پایدار در ایران و رابطه تعادلی میان منابع طبیعی و پایداری جوامع خواهند پرداخت.
‌‌‌‌‌


نظر شما :