سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

دومین نشست شورای مرکزی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجوبان جهاد دانشگاهی, دومین نشست شورای مرکزی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست با حضور پورعلی, معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی, کاظمی خالدی , رییس سازمان دانشجویان و جمعی از نمایندگان دانشجویی برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی همراه بود, نمایندگان هشت منطقه از سراسر کشور نیز  حضور داشتند.

سعید پورعلی در این نشست با تاکید بر لزوم ارایه گزارش به موقع و جامع فعالیت ها و عملکردها تصریح کرذ: این گزارش ها باید در شورای فرهنگی فعالیت های فرهنگی و جلسه معاونین فرهنگی ارایه شود و به این منظور گزارش ها باید در زمانبندی منظم تدوین شود.

وی گفت: ما باید در سیاست گذاری ها و توسعه فعالیت های باشگاه گام به گام عمل کنیم و تمرکز کنیم روی انجام فعالیت های محیط زیستی در یکی از استان های مستعد تا هم بتوانیم بهتر ارتباط بگیریم و هم همراهی بیشتری داشته باشیم.

پورعلی خاطرنشان کردٔ: فعالیت های زیست محیطی هم به لحاظ اعتقادات دینی و هم در سنن ملی فعالیتی است که مورد تاکید است. همانطور که در قران آمده, انسان باید حرمت محیطی که در آن زندگی میکند را نگه دارد. هر محیطی که انسان در آن دخل و تصرف میکند در واقع آنجا به یک محیط فرهنگی تبدیل میشود.

حالا اگر این دخل و تصرف مفید باشد نتایج خوبی را به جای میگذارد و اگر جنبه تخریب به خود بگیرد قاعدتا نتایج منفی نیز به جای خواهد گذاشت.

اعضای باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست نوعی از سرمایه های اجتماعی هستند

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: محیط زیست نباید یک حرکت فانتزی باشد. و نباید عموم فکر کنند که این امر یک حرکت تشریفاتی و فاقد جذابیت است. نگاهی به سیمای طبیعی و چهره جغرافیایی کشور نشان میدهد که چه تنوع محیط زیستی داریم اما اینکه چقدر مراقب این سرمایه ها هستیم سوال مهمی است!

پورعلی ادامه داد: جهاد باید در این عرصه مسٕله محور باشد. ما نیروی جوان داریم و به تعبیری دچار بوروکراسی کمتری نیز هستیم. درواقع فهم یک موضوع در راستای فرآیند تسهیلگری نقش بسیار مهمی دارد لذا اعضای دانشجویی باشگاه  باید در این عرصه فعال باشند.

وی با اشاره به فعالیت های سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گفت: سازمان دانشجویان در کنار اشاعه فرهنگ گفتگو این توانمندی را دارد که فرهنگ محیط زیستی را هم ترویج بدهد. در واقع اعتمادی که به جهاد دانشگاهی وجود دارد و فراتر ازموضوعات سیاسی به این امور نگاه میکند موجب این امر شده است.

پورعلی از دیگر ویژگی های جهاد به با نفوذ بودن در رسانه ها اشاره کرد و گفت: انگیزه شما در این مسیر یک سرمایه اجتماعی است و مسلما هر چقدر این سرمایه تقویت شود نتایج بهتری نیز خواهد داشت.