سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
سازمان دانشجویان ایران ـ جهاد دانشگاهی

سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، سی و هفتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی، دوشنبه  ۱۶ مرداد ماه جاری برگزار می شود.

در این مراسم از جهادگران نمونه در حوزه های مختلف تقدیر به عمل خواهد آمد.