در یازدهمین مسابقه مناظره تخصصی تعاون بیان شد:

توسعه تعاونی ها اصولی ترین روش برای رسیدن به عدالت اجتماعی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۴ کد : ۱۶۲۵ گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی
یازدهمین مسابقه مرحله مقدماتی مناظره تخصصی تعاون با گزاره «تحقق عدالت اجتماعی و نه افزایش بهره وری اقتصادی باید رویکرد نظام نظام تعاونی کشور باشد.» با حضور دو تیم سیفا و سردار جنگل به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.
توسعه تعاونی ها اصولی ترین روش برای رسیدن به عدالت اجتماعی

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، فاطمه اسدی اولین مناظره کننده تیم سیفا گفت: مهم‌ترین کلمه در این گزاره کلمه رویکرد می‌باشد که معنای ان در لغت توجه کردن می‌باشد.
وی تصریح کرد: عدالت اجتماعی بر دو پایه اصلی تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی استوار است، وقتی از تأمین اجتماعی صحبت می‌کنیم یعنی همه افراد جامعه بتوانند حدی از رشد و توانایی اقتصادی برسند که بتوانند زندگی خود را تأمین کنند و توازن اجتماعی یعنی این تأمین را به گونه‌ای در جامعه پراکنده کنیم که تعادل و عدالت بین اعضای جامعه برقرار کنیم.
وی ادامه داد: رویکرد این گزاره کنار گذاشتن بهره وری اقتصادی نیست بلکه اگر بهره وری اقتصادی را رویکرد اصلی خود قرار دهیم تضمینی برای رسیدن به اهداف اصلی و بزرگ‌تر وجود ندارد و بهره وری صرفاً اقتصادی ممکن است ما را به سمت اقتصاد سوسیالیتی و لیبرال ببرد.
اسدی اذعان داشت: از نظر شهید بهشتی اصولی‌ترین روش برای رسیدن به عدالت اجتماعی توسعه تعاونی‌ها است که این موضوع در جامعه ما از اهمیتی برخوردار است که دو اصل از اصول قانون اساسی را بر این مبنا تدوین شده است.
وی افزود: وقتی عدالت اجتماعی را به عنوان رویکرد اصلی در تعاونی‌ها قرار دهیم احتمال رفتن به مسیر خطا کمتر می‌شود و ما می‌توانیم در این قالب به بهره‌وری اقتصادی نیز برسیم.
در ادامه پویا قلی پور از تیم مخالف گفت: یک سیستم زمانی بهره وری اقتصادی بیشتری دارد که بتواند کالا و خدمات بیشتری بدون استفاده از منابع بیشتر تولید کند و برای این نیاز به شرایطی است کسی بدون بدتر شدن شرایط دیگری نتواند شرایط بهتری کسب کند و هیچ خروج اضافه ای بدون افزایش ورودی‌ها اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: با دو رویکرد با مخالفت با گزاره پرداخته‌ایم: یک سیستم یا نهاد اقتصادی اگر بتواند به بهره وری اقتصادی درست برسد، می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی در جامعه شود و دو در این گزاره عدالت اجتماعی را مقابل بهره وری اقتصادی قرار داده و لزوماً بهره وری اقتصادی را از ملزومات تعاونی خارج کرده است.
ابراهیمی تصریح کرد: اگر یک سیستم اقتصادی دارای بهره وری اقتصادی نباشد نتواند سود قابل رضایت در اختیار مشارکت کنندگان خود قرار دهد، افراد تمایلی به حضور در این سیستم اقتصادی نخواهند داشت و مهمترین اصل نظام تعاونی مشارکت جمعی است اگر سهام دار نتواند به سود مورد نظر برسند رغبتی برای حضور در تعاونی ندارند.
وی افزود: به دلیل اینکه سیستم تعاون می‌تواند فراگیری زیادی در جامعه داشته باشد و افراد زیادی را با سرکمایه خرد رسیدن به بهره وری اقتصادی در آنها رغبت فزاینده ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: اقتصاد و اجتماع را نمی‌توان از هم جدا کرد و رفتار اقتصادی کامالً متأثر از الگوهای اجتماعی است.
فاطمه بابایی مناظره کننده دوم تیم موافق در تکمیل مواضع تیم خود گفت: اگر رویکرد نظام تعاون کشور تحقق عدالت باشد از انجا که افزایش تولید و بهره وری زیرمجموعه عدالت می‌باشد و این دو با هم هم‌پوشانی دارند می‌توان هم عدالت اجتماعی و هم افزایش بهره وری را رقم زد اما تضمینی وجود ندارد که از بهره وری اقتصادی به عدالت اجتماعی برسیم.
وی ادامه داد: دهدف از تجمیع سرمایه‌های خرد در تعاونی‌ها تحقق عدالت اجتماعی است. در ماده ۱ قانون تعاون هم به ۷ مورد اشاره شده که بیان کننده برقراری عدالت اجتماعی است
وی با بیان اینکه انگیزه روح اقتصاد است گفت: اگر رویکرد تحقق عدالت اجتماعی باشد در ادامه می‌تواند به بهره‌وری لازم هم برسند.
در ادامه این مناظره امیرحسین ابراهیمی با بیان اینکه بهره وری اقتصادی لازمه تحقق عدالت اجتماعی است تصریح کرد: در قانون بخش تعاون در بندهای ۱، ۴، ۵، ۶ و ۹ ماده یک به صراحت اشاره شده است که لازم است بخش تعاون به بهره وری اقتصادی برسد.
وی با اشاره به بند ۱ ماده یک قانون تعاونی‌ها گفت: ایجاد شرایط اشتغال کامل وابسته به بهره وری اقتصادی است و اگر تعاونی به این بهره وری نرسد چگونه می‌تواند اشتغال کامل ایجاد کند؟
وی ادامه داد: در بند ۴ اشاره به جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت است، اگر قرار باشد تعاونی این مهم را محقق کند خود باید تبدیل به کارفرما شود.
 


نظر شما :