توانمندسازی و آموزش دانشجویان - آرشیو

برگزاری ویژه برنامه دستاورد در شانزدهمین سالروز درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی

برگزاری ویژه برنامه دستاورد در شانزدهمین سالروز درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی

دبیرخانه فعالیت های علم و فناوری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویژه برنامه دستاورد در شانزدهمین سالروز درگذشت دکتر سعید کاظمی آشتیانی را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب