معیارهای هشت‌گانه انتخاب یک اسباب‌بازی

۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۱۹ مدرسه بازی‌پردازی مقاله علمی
والدین همواره برای انتخاب اسباب‌بازی برای کودکان خود، معیارهایی دارند که گاه با معیارهای فرزندانشان همسو و گاه ناهمسو می‌باشد. از این رو، این امر نیازمند بررسی می‌باشد. از آنجاییکه در عصر امروز اسباب‌بازی‌ها نقشی موثر و حتی تعیین کننده در شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی و یادگیری کودکان دارند، بسیار با اهمیت هستند. در این مقاله، به بررسی این معیارها و تفاوت‌ها و شباهت‌های معیارهای کودکان و والدین در انتخاب اسباب‌بازی می‌پردازیم.
معیارهای هشت‌گانه انتخاب یک اسباب‌بازی

عنوان مقاله: معیار‌های هشت‌گانه انتخاب اسباب‌بازی

نویسندگان: نفیسه رفیعی، زهره سعادتمند

نشریه: پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی_برنامه‌ریزی درسی)

اطلاعات نشریه: منتشر شده در تابستان ۱۳۹۸، دوره ۱۶، شماره ۳۴( پیاپی ۶۱)، از صفحه ۱۵۶ تا صفحه ۱۷۳

 

والدین همواره برای انتخاب اسباب‌بازی برای کودکان خود، معیارهایی دارند که گاه با معیارهای فرزندانشان همسو و گاه ناهمسو می‌باشد. از این رو، این امر نیازمند بررسی می‌باشد. از آنجاییکه در عصر امروز اسباب‌بازی‌ها نقشی موثر و حتی تعیین کننده در شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی و یادگیری کودکان دارند، بسیار با اهمیت هستند. در این مقاله، به بررسی این معیارها و تفاوت‌ها و شباهت‌های معیارهای کودکان و والدین در انتخاب اسباب‌بازی می‌پردازیم.

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی معیارهای هشت‌گانه (تناسب سن و جنس، ایمنی، قیمت، تنوع، کاربرد، ظاهر، فرهنگ و ارزش‌های جامعه) در انتخاب اسباب‌بازی از دیدگاه والدین کودکان ۶-۴ ساله سپاهان شهر اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل والدین کودکان ۶-۴ ساله همه مهدکودک و پیش دبستانی‌های سپاهان شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۳۲ سؤالی انجام گردید. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۸۹ درصد تأیید شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS19 علاوه بر شاخص‌های توزیع فراوانی و درصد از آزمون فریدمن، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون‌های تعقیبی استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که بین دیدگاه والدین با تحصیلات، مشاغل متفاوت و تعداد فرزندان در انتخاب اسباب‌بازی برای کودکانشان تفاوت معناداری وجود ندارد، اما دیدگاه‌های والدین گروه‌های سنی مختلف تفاوت معناداری را در ۶ معیار از ۸ معیار در انتخاب اسباب‌بازی برای کودکان نشان داد. همچنین سه معیار اصلی در انتخاب اسباب‌بازی به ترتیب، متناسب بودن وسیله بازی با سن و جنسیت کودک و کاربرد اسباب‌بازی است و توجه به معیار فرهنگ و ارزش‌های جامعه نیز به عنوان معیاری که بیشتر توسط والدین در انتخاب اسباب‌بازی مورد غفلت قرار می‌گیرد، تعیین شد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن بردگیم بردگیم بازی رومیزی بازی فکری


نظر شما :