بازی، پلی برای افزایش خلاقیت کودکان توسط والدین

تاثیر بازی‌درمانی والدمحور بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۳ کد : ۲۱۷۹ بازی های خلاق مقاله علمی
براساس تحقیقات و نظریه‌های مختلف، کودکان خلاق به دنیا می‌آیند و این جنبه به صورت ذاتی در کودک وجود دارد. اما در ادامه همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که خلاقیت کودکان از بعد از ۱۰ سالگی افت می‌کند. استفاده از بازی در جلوگیری از این موضوع، راه‌حل مطلوب و ثمردهی است.
بازی، پلی برای افزایش خلاقیت کودکان توسط والدین

عنوان مقاله: تاثیر بازی‌درمانی والدمحور بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

نویسندگان: ناهید حسینی، حمید حجتی، گلبهار آخوندزاده

نشریه: آموزش پرستاری

اطلاعات نشریه: منتشر شده در مرداد و شهریور ۱۳۹۸، دوره ۸، شماره ۳، از صفحه ۴۶ تا صفحه ۵۲

 

مقدمه: براساس تحقیقات و نظریه‌های مختلف، کودکان خلاق به دنیا می‌آیند و این جنبه به صورت ذاتی در کودک وجود دارد. اما در ادامه همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که خلاقیت کودکان از بعد از ۱۰ سالگی افت می‌کند. استفاده از بازی در جلوگیری از این موضوع، راه‌حل مطلوب و ثمردهی است. درکناز نظام آموزشی، والدین نیز نقشی اساسی در این راه دارند و باید با فعالیت‌های بازی‌محور، علاوه بر کمک به رشد اجتماعی کودک، از اختلال‌ها و آسیب‌های گوناگون جلوگیری کنند.

چکیده: بازی برای کودک نیازی غریزی برای تداوم شادمانی، زبانی جهت ارتباط وابراز خود و کشف پیرامون خود می‌باشد. بازی موثرترین روش تربیتی در دوره پیش دبستانی است. همواره یکی از اهداف مهم در این دوره آموزش و پرورش خلاقیت به کودکان پیش دبستانی بوده است. لذا مطالعه حاضر با هدف اثر بخشی مدل بازی درمانی رابطه والد-کودک برخلاقیت کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش: مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بر روی ۶۰ کودک پیش دبستانی شهرستان کردکوی در استان گلستان در سال ۱۳۹۷ به صورت تصادفی ساده در یک گروه آزمون ودو گروه کنترل انجام شد. در گروه آزمون براساس پروتکل، بازی درمانی والد محور در ۱۰ جلسه ۴۵ تا ۶۰ دقیقه‌ای و در گروه کنترل (۱) بازی کودک محور و گروه کنترل (۲) آموزش‌های روتین پیش دبستانی انجام شد. ابزار گرد آوری داده، آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) نسخه تصویری فرم B بود. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS21 و آمار توصیفی (جدول، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی زوج و آنالیزواریانس) تجزیه و تحلیل شد. یافته: میزان خلاقیت قبل از مداخله در گروه بازی والد محور با میانگین و انحراف معیار ۶۸/۴۰± ۵/۱۴۷، در گروه بازی درمانی ۲۹/۳۴± ۱۲/۱۲۴و گروه روتین ۲۴/۳۳± ۵۵/۱۴۵ نشان داده شد که آزمون آماری انالیز واریانس بین سه گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد (8/0=P). آزمون آنالیز واریانس نشان داد بعد از مداخله میزان خلاقیت بین گروه‌های بازی والد محور ۵۴/۴۷± ۵۵/۱۵۱، بازی درمانی کودک محور ۰۹/۳۴± ۷/۱۳۰و گروه روتین ۲۶/۳۶± ۳/۱۴۶ اختلاف معنی داری می باشد (23/0=P). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بازی والدمحور براساس الگوی والدمحور در مقایسه با دو گروه دیگر نیز بر میزان خلاقیت کودکان پیش دبستانی تاثیر ندارد. ولی با این حال می‌توان از این روش درمانی کم‌هزینه و اثربخش که به کمک والدین می‌باشد، در جهت رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی استفاده کرد.
 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن برد_گیم بردگیم بازی‌رومیزی بازی‌فکری والدین‌وکودک خلاقیت‌بچه‌ها بازی‌درمانی


نظر شما :