بازی با حروف الفبای انگلیسی و تاثیرآن برخلاقیت مشارکتی دانشجویان

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۰ کد : ۲۲۱۶ بازی های خلاق مقاله علمی
استفاده از بازی‌های رومیزی در فرایند یاددهی مطالب علمی و اجتماعی تاثیر غیرقابل چشم پوشی دارد. در بسیاری از نظام‌های آموزشی، چه برای کودکان و نوجوانان و چه برای دانش‌آموزان و دانشجویان، از بازی‌هالی رومیزی برای آموزش مطالب استفاده شده و در ادامه، تاثیر این کار در کارکرد افراد در جامعه دیده می‌شود. استفاده از زبان و بازی با حروف الفبای زبان‌های خارجی خصوصاً انگلیسی، تاثیر شایانی در افزایش میزان خلاقیت دانشجویان دارد.
بازی با حروف الفبای انگلیسی و تاثیرآن برخلاقیت مشارکتی دانشجویان

عنوان مقاله: بازی با حروف الفبای انگلیسی و تاثیرآن برخلاقیت مشارکتی دانشجویان

نویسنده: سوزان عارضی، بهمن سعیدی‌پور، محمدرضا سرمدی، بهمن زندی

نشریه: ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

اطلاعات نشریه: منتشر شده در پاییز ۱۳۹۶، دوره ۷، شماره ۲، از صفحه ۳۹ تا صفحه ۵۸

 

مقدمه: استفاده از بازی‌های رومیزی در فرایند یاددهی مطالب علمی و اجتماعی تاثیر غیرقابل چشم پوشی دارد. در بسیاری از نظام‌های آموزشی، چه برای کودکان و نوجوانان و چه برای دانش‌آموزان و دانشجویان، از بازی‌هالی رومیزی برای آموزش مطالب استفاده شده و در ادامه، تاثیر این کار در کارکرد افراد در جامعه دیده می‌شود. استفاده از زبان و بازی با حروف الفبای زبان‌های خارجی خصوصاً انگلیسی، تاثیر شایانی در افزایش میزان خلاقیت دانشجویان دارد.

 

چکیده:

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی بازی با حروف الفبای انگلیسی بر خلاقیت مشارکتی دانشجویان است.
روش: پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورکرمانشاه بود که درس زبان تخصصی داشتند. ازجامعه مذکور با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس ۶۰ نفر انتخاب و به طور تصادفی درگروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند و با استفاده از بازی‌های آموزشی و روش معمول به مدت یک ترم تحت آموزش قرارگرفتند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه خلاقیت عابدی بود که روایی و پایایی آن تایید شده است. برای انجام محاسبات آماری از نرم‌افزار spss و برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل، درمولفه‌های سیالی (F=16.015)، بسط (F=4.576)، ابتکار (F=5.265) و انعطاف‌پذیری (F=6.155) تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این حاکی از آن است که بازی آموزشی به طور معنی‌داری بر روی این مولفه‌ها تاثیرگذار بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بازی با حروف الفبای انگیسی برخلاقیت و عملکرد یادگیری دانشجویان موثر است. به عبارت دیگر، مشخص شد که با این روش می‌توان انتظار داشت رفتارهای خلاقانه از دانشجویان سر بزند.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن بردگیم برد_گیم بازی‌رومیزی بازی‌فکری بازی‌و‌زبان خلاقیت دانشجو


نظر شما :