بازی و کار

بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۲ کد : ۲۲۴۹ بازی های خلاق مقاله علمی
همانطور که بارها و بارها تاکنون بیان کرده‌ایم، استفاده از بازی به خصوص بازی‌های رومیزی در آموزش رفتارهای اجتماعی و علوم متفاوت، نقش بسیار تاثیرگذاری در فرآیند یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان دارد و برای آنان نشاط و سرگرمی را به همراه آورده و همچنین علاقه آنان به درس را افزایش می‌دهد. بررسی‌ها و تحقیقات مختلف ثابت کرده است که فراهم کردن چنین شرایطی و در واقع بازی‌انگاری شرایط کاری برای کارکنان بخش‌های مختلف نیز چنین تاثری داشته و عملکرد و بازدهی آنان را افزایش می‌دهد. در این مقاله، به بررسی مفصل این موضوع می‌پردازیم.
بازی و کار

عنوان مقاله: بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان

نویسنگان: ابوالحسن حسینی، مهدی رئوفی

نشریه: مطالعات مدیریت بهبود و تحول

اطلاعات مقاله: منتشر شده در پاییز ۱۳۹۸، دوره ۲۸، شماره ۹۳، از صفحه ۳۷ تا صفحه ۹۱

 

مقدمه: همانطور که بارها و بارها تاکنون بیان کرده‌ایم، استفاده از بازی به خصوص بازی‌های رومیزی در آموزش رفتارهای اجتماعی و علوم متفاوت، نقش بسیار تاثیرگذاری در فرآیند یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان دارد و برای آنان نشاط و سرگرمی را به همراه آورده و همچنین علاقه آنان به درس را افزایش می‌دهد. بررسی‌ها و تحقیقات مختلف ثابت کرده است که فراهم کردن چنین شرایطی و در واقع بازی‌انگاری شرایط کاری برای کارکنان بخش‌های مختلف نیز چنین تاثری داشته و عملکرد و بازدهی آنان را افزایش می‌دهد. در این مقاله، به بررسی مفصل این موضوع می‌پردازیم.

چکیده: این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر بازی‌انگاری روی انگیزش و وفاداری کارکنان صورت گرفته است. پژوهش، از بعد راهبردی؛ تجربی (آزمایشگاهی)، از بعد هدف؛ کاربردی و از نظر روش و جمع آوری داده ها؛ پرسشنامه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان فروش شعبه پوشاک خانواده (یالیت) بابلسر در سال ۱۳۹۶ است. همه آن‌ها در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند، بدین صورتی که ۱۵ نفر از آنان در گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل یا گواه حضور یافتند. ابتدا، از هر گروه پیش آزمون گرفته شده سپس، آزمایش بازی‌انگاری به مدت یک هفته اجرا گردید و در پایان، پس آزمون اجرا شد. در این پژوهش، بازی‌انگاری به عنوان متغییر مستقل و انگیزش و وفاداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهشی، از آزمون t وابسته یا زوجی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بازی‌انگاری روی انگیزش کارکنان فروش، تاثیر معنی‌دار مثبتی دارد و در فرضیه دوم نیز این نتیجه بدست آمد که بازی‌انگاری روی وفاداری کارکنان، دارای تاثیر معنی‌دار مثبتی است.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن برد_گیم بردگیم بازی‌رومیزی بازی‌فکری بازی‌و‌کار بازی کار بازی‌انگاری


نظر شما :