مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان - آرشیو

افتتاحیه ششمین دوره سلسله نشست‌های «چشم‌انداز گردشگری در ایران»
توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران برگزار می‌شود:

افتتاحیه ششمین دوره سلسله نشست‌های «چشم‌انداز گردشگری در ایران»

ششمین دوره سلسله نشست‌های "چشم‌انداز گردشگری در ایران" توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
حماسه ناوگروه شهیدمهدوی و یارانش نقطه عطفی در تاریخ درخشان اقتدار دریایی ایران به شمار می آید

حماسه ناوگروه شهیدمهدوی و یارانش نقطه عطفی در تاریخ درخشان اقتدار دریایی ایران به شمار می آید

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گفت: حماسه ناوگروه شهیدمهدوی و یارانش نقطه عطفی در تاریخ درخشان اقتدار دریایی ایران به شمار می آید که رویدادی تعیین کننده و اثرگذار در معادلات پیچیده منطقه استراتژیک و مهم خلیج فارس و تنگه هرمز بود.

ادامه مطلب