بررسی تجربی نقش بازی‌انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان

۲۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۵ کد : ۲۷۰۴ مقاله علمی
این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر بازی‌انگاری روی انگیزش و وفاداری کارکنان صورت گرفته است. پژوهش، از بعد راهبردی، تجربی (آزمایشگاهی)، از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش و جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای است.
بررسی تجربی نقش بازی‌انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان

مطالب مرتبط:

 

بررسی و ارزیابی وضعیت به کارگیری اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور

اثربخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه‌کننده به خانه سالمندان روزانه

طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی

آسیب‌شناسی صنعت اسباب‌بازی «به مثابه صنعتی در زیست‌بوم فرهنگی ما»

 

 

عنوان مقاله: بررسی تجربی نقش بازی‌انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان

نویسندگان: ابوالحسن حسینی، مهدی رئوف

نشریه: مطالعات مدیریت بهبود و تحول

اطلاعات نشریه: منتشر شده در پاییز ۱۳۹۸، دوره ۲۸، شماره ۹۳، از صفحه ۳۷ تا صفحه ۶۱

 

چکیده:
این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر بازی‌انگاری روی انگیزش و وفاداری کارکنان صورت گرفته است. پژوهش، از بعد راهبردی، تجربی (آزمایشگاهی)، از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش و جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان فروش شعبه پوشاک خانواده (یالیت) بابلسر در سال ۱۳۹۶ است. همه آن‌ها در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند، بدین صورتی که ۱۵ نفر از آنان در گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل یا گواه حضور یافتند. ابتدا، از هر گروه پیش‌آزمون گرفته شده سپس، آزمایش بازی‌انگاری به مدت یک هفته اجرا گردید و در پایان، پس‌آزمون اجرا شد. در این پژوهش، بازی‌انگاری به عنوان متغییر مستقل و انگیزش و وفاداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهشی، از آزمون t وابسته یا زوجی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بازی‌انگاری روی انگیزش کارکنان فروش، تاثیر معنی‌دار مثبتی دارد و در فرضیه دوم نیز این نتیجه به دست آمد که بازی‌انگاری روی وفاداری کارکنان، دارای تاثیر معنی‌دار مثبتی است.
 

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن بردگیم بازی رومیزی بازی فکری اسباب‌ بازی


نظر شما :