اثربخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه‌کننده به خانه سالمندان روزانه

۲۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۵ کد : ۲۶۶۲ مقاله علمی
با افزایش سن، معمولاً ظرفیت‌های طبیعی بدن کاهش می‌یابد و سالمندان دچار مشکلات جسمی و روانی متعددی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مشکلات سالمندان، کاهش سطح شادکامی و بروز افسردگی می‌باشد. مطالعات متعددی نشان داده است که فعالیت‌های تفریحی، بر بهبود شادکامی سالمندان موثر می‌باشد.
اثربخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه‌کننده به خانه سالمندان روزانه

مطالب مرتبط:

بررسی سیر تاریخی اسباب‌بازی‌های تمدن ایران باستان

بازی‌پردازی (Gamification) به عنوان یکی از شیوه‌های تبلیغات نوین برای صنعت اسباب‌بازی

طراحی بازی آموزشی برای درک مقیاس میکرو، نانو و ماکرو

اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندان مرد

بررسی و ارزیابی وضعیت به کارگیری اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور

 

 

عنوان مقاله: اثربخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه‌کننده به خانه سالمندان روزانه

نویسندگان: مصطفی جوادی، حسین توانگر، محمدباقر خانی، مریم محمدی

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)

اطلاعات نشریه: منتشر شده در فروردین ۱۳۹۷، دوره ۲۸، شماره ۱۵۹، از صفحه ۵۶ تا صفحه ۶۳

 

چکیده:

سابقه و هدف: با افزایش سن، معمولاً ظرفیت‌های طبیعی بدن کاهش می‌یابد و سالمندان دچار مشکلات جسمی و روانی متعددی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مشکلات سالمندان، کاهش سطح شادکامی و بروز افسردگی می‌باشد. مطالعات متعددی نشان داده است که فعالیت‌های تفریحی، بر بهبود شادکامی سالمندان موثر می‌باشد. این مطالعه با هدف اثربخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه‌کننده به سرای سالمندان روزانه شهر یزد انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی با استفاده از روش پیش‌آزمون_پس‌آزمون، تعداد ۶۰ سالمند از چهار خانه سالمندان روزانه شهر یزد انتخاب شدند و به صورت تصادفی، ۳۰ نفر به گروه آزمون و ۳۰ نفر به گروه کنترل تخصیص داده شد. در گروه کنترل مداخله‌ای انجام نشد و در گروه آزمون، مداخله شامل انجام بازی فکری، دو جلسه در هفته به مدت یک ماه انجام گرفت. اطلاعات هر دو گروه، توسط پرسشنامه‌های دموگرافیک و شادکامی اکسفورد در سه مرحله قبل، بلافاصه بعد و یک ماه پس از اتمام مداخله جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه ۱۹، آزمون‌های T مستقل، Repeated Measure ANOVA و آزمون تعقیبی LSD انجام گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد گروه آزمون ۷/۱۲ ± ۷۰/۲۳ و گروه کنترل ۶/۷۶ ± ۶۹/۳۰ بوده است. قبل از مداخله تفاوتی بین دو گروه از نظر میانگین نمره شادکامی وجود نداشت. اما میانگین نمره شادکامی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، بلافاصله بعد از مداخله (P<0/002) و یک ماه بعد از مداخله (P<0/001) افزایش معنی داری داشته است.

استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد انجام بازی فکری، موجب بهبود شادکامی در سالمندان می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود از این روش ساده، کم‌هزینه و دارای قابلیت کاربرد آسان، در سرای سالمندان استفاده شود.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بردگیم بازی رومیزی بازی فکری


نظر شما :