گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی - آرشیو

در میزگرد مجازی تأثیر بحران کرونا بر سپهر اندیشه و فرهنگ ایرانی مطرح شد

فروپاشی تمدن ها با کرونا آغاز شده است/ جنگ بعدی ایران را جنگ با عراق میدانم/ کرونا دست نیروی اجتماعی یا سیاسی نیست

میزگرد مجازی تأثیر بحران کرونا بر سپهر اندیشه و فرهنگ ایرانی، به همت مرکز ملی گفت‌وگو، مناظره و آزاداندیشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب