گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی - آرشیو

برگزاری دومین مرحله استانی نهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی
در واحد صنعتی اصفهان

برگزاری دومین مرحله استانی نهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی

دومین مرحله استانی نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران به همت سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در بستر فضای مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
تعاونی‌ها نمونه‌ای عملی از کاربست ایده‌های جمع‌محور در حیات اقتصادی انسان‌ها هستند

تعاونی‌ها نمونه‌ای عملی از کاربست ایده‌های جمع‌محور در حیات اقتصادی انسان‌ها هستند

چهارمین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات تخصصی مناظره تعاون با گزاره «مساله محوری تعاون توجه به منفعت عمومی در مقابل منفعت فردی است.» با حضور دو تیم در سنگر آزادی به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
سلب مالکیت عمومی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی
در مسابقات تخصصی مناظره تعاون مطرح شد؛

سلب مالکیت عمومی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی

سومین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات تخصصی مناظره تعاون با گزاره «واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون برای اقتصاد ایران ثمربخش‌تر از واگذاری آن به بخش خصوصی است» بین دو تیم سردار جنگل و فراز به ترتیب به عنوان موافق و مخالف گزاره برگزار شد.

ادامه مطلب
ادغام برای سود آوری بیشتر به دنبال تمرکز سرمایه در تعاونی است

ادغام برای سود آوری بیشتر به دنبال تمرکز سرمایه در تعاونی است

دومین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «ادغام تعاونی‌ها موجب کارایی بیشتر نظام تعاونی در کشور خواهد شد» بین تیم سردار جنگل به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
همگرایی بیشتر منافع بخش تعاون با ایجاد اشتغال نسبت به بخش خصوصی
در بیستمین مناظره مسابقات تخصصی تعاون مطرح شد؛

همگرایی بیشتر منافع بخش تعاون با ایجاد اشتغال نسبت به بخش خصوصی

اولین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «در شرایط رکود اقتصادی بخش تعاون توان اشتغالزایی بیشتری از بخش خصوصی برخوردار است» بین دو تیم فراز به عنوان موافق و تیم سنگر آزادی به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تعاونی ها نیاز به حمایت دولتی دارند

تعاونی ها نیاز به حمایت دولتی دارند

هفتمین مناظره مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون بین دو تیم به ترتیب به عنوان موافق و مخالف گزاره «گسترش تعاونی‌ها در تقویت جامعه مدنی در ایران نقشی اساسی داشته است.» برگزار شد.

ادامه مطلب
عدم وجود فساد در تعاونی به دلیل خود کنترلی و نظارت دائم و مستمر

عدم وجود فساد در تعاونی به دلیل خود کنترلی و نظارت دائم و مستمر

ششمین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «دادن تسهیالت مالی و بانکی اعم از وام بدون بهره و ... باعث ایجاد فساد در بخش تعاون می‌شود» بین دو گروه آرمان به عنوان موافق و تیم سردارجنگل به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تعاونی‌ها اگر جایگاه واقعی خود را داشته باشند تاثیرگذارترین مولفه در اقتصاد کلان خواهند بود

تعاونی‌ها اگر جایگاه واقعی خود را داشته باشند تاثیرگذارترین مولفه در اقتصاد کلان خواهند بود

پنجمین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «تاثیرت مثبت تعاونی ها بر سطح خرد، بیش از سطح کلان اقتصاد است» با حضور دو تیم فکرت به عنوان موافق و تیم جدال احسن به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
مشکل اصلی تعاونی‌های غیر فعال کمبود نقدینگی است

مشکل اصلی تعاونی‌های غیر فعال کمبود نقدینگی است

چهارمین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون بین دو تیم البرز و سردار جنگل به ترتیب به عنوان مواف و مخالف گزاره «علت اصلی عدم استفاده نکردن شرکت های تعاونی از فناوری روز آمد کمبود سرمایه است» برگزار شد.

ادامه مطلب
با تقدم آموزش بر رفع نواقص نمی‌توان گام مهمی برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها برداشت

با تقدم آموزش بر رفع نواقص نمی‌توان گام مهمی برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها برداشت

سومین مناظره مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «برطرف‌سازی ضعف‌های ساختاری بخش تعاون، بر آموزش و فرهنگ‌سازی درباره این حوزه مقدم است» با حضور دو تیم در سنگرآزادی به عنوان موافق و تیم آرمان به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تغییر در فرهنگ تعاونی با برگزاری دوره های آموزشی/سیاست‌گذاری توانایی تقویت فرهنگ را ندارد

تغییر در فرهنگ تعاونی با برگزاری دوره های آموزشی/سیاست‌گذاری توانایی تقویت فرهنگ را ندارد

دومین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظرهتخصصی تعاون با گزاره "سیاست گذاری های بخش تعاون به تقویت فرهنگ تعاون منجر می شود" بین دو تیم فرهنگ و به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
بخش خصوصی فقط به تمرکز و دستیابی هرچه بیشتر ثروت می‌اندیشد/ وجود نمونه های موفق مشارکت تعاونی و بخش خصوصی در ایران

بخش خصوصی فقط به تمرکز و دستیابی هرچه بیشتر ثروت می‌اندیشد/ وجود نمونه های موفق مشارکت تعاونی و بخش خصوصی در ایران

اولین مناظره مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره "تشریک منافع بین بخش تعاون و بخش خصوصی به بخش تعاون ضربه میزند." بین دو تیم جدال احسن و فراز به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب