مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان - آرشیو

حضور مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران در اولین نشست مسئولان و صاحبنظران صنعت گردشگری جهت هم اندیشی ایجاد فدراسیون گردشگری

حضور مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران در اولین نشست مسئولان و صاحبنظران صنعت گردشگری جهت هم اندیشی ایجاد فدراسیون گردشگری

اولین نشست مسئولان و صاحبنظران صنعت گردشگری جهت هم اندیشی ایجاد فدراسیون گردشگری با حضور مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران تشکیل شد.

ادامه مطلب