مطالب دانشجویی

فصلنامه «پایش سبز»

فصلنامه «پایش سبز»

فصلنامه «پایش سبز» با موضوعات علمی تخصصی مهندسی صنایع و ایمنی صنعتی وابسته به انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر می شود.

ادامه مطلب
گاهنامه دانشجویی «فراسوی ذهن»

گاهنامه دانشجویی «فراسوی ذهن»

گاهنامه مستقل دانشجویی «فراسوی ذهن» با محوریت علمی_اجتماعی_فرهنگی و سیاسی از آبان ماه ۱۳۹۸ تا کنون منتشر میشود. گاهنامه فراسوی ذهن بر این است که آسیب‌های اجتماعی و علم روانشناسی را هر‌چه بیشتر به دانشجویان بشناساند.

ادامه مطلب